حالت های آندایزینگ و نمودار جریان بر حسب زمان

لایه اکسیدی متخلخل آلومینیوم با استفاده از آندایزینگ الومینیوم در شدت جریان ثابت یا پتانسیل ثابت تشکیل می شود. نمودار دانسیته جریان- زمان برای آندایزینگ آلومینیوم در سولفوریک اسید 20% و دمای 1 درجه سانتی گراد در شکل نشان داده شده است.

 در شروع آندایزینگ تحت پتانسیل ثابت برای رشد آلومینیوم متخلخل، دانسیته جریان به سرعت با زمان کاهش می یابد تا به مینیمم مقدار موضعی برسد و سپس به صورت تدریجی افزایش می یابد تا به جریان تشکیل حالت پایا برسد. علت کاهش خطی جریان در شروع آندایزینگ (حالت a)، رشد فیلم اکسیدی با مقاومت بالا(لایه سد شونده) روی آلومینیوم است و این رشد به صورت خطی انجام می شود. در ادامه فرایند آندایزینگ(مرحله b) جاهای خالی(پیش ماده های حفرات) روی لایه سد شونده تشکیل می شوند. در مینیمم جریان(مرحله c) فیلم سد شونده شکسته می شود و ساختار متخلخل شروع به شکل گیری می کند. در نهایت، روند رشد پایای آلومینیوم متخلخل شروع می شود(مرحلهd) و جریان تشکیل تقریبا ثابت باقی می ماند.

مقدار مینیمم دانسیته جریان با افزایش هریک از پارامترهای میدان الکتریکی ، غلظت اسید، پتانسیل آندایزینگ و دمای آندایزینگ کاهش می یابد. در پتانسیل های بالای آندایزینگ و PH کم، مینیمم دانسیته جریان در مدت زمان کمتری حاصل می شود.

جهت مشاوره و راه اندازی خطوط آنودایزینگ برای قطعات آلومینیومی و همچنین انتخاب محلول مناسب برای آنودایزینگ با ما تماس بگیرید.

نمودار جریان بر حسب زمان
نمودار جریان بر حسب زمان
مراحل رشد اکسید متخلخل آلومینا در فرآیند اندایزینگ
آنودایز قطعات آلومینیوم آلیاژی تولید شده به روش دای کست (ریخته گری تحت فشار)
ساختار لایه ی آنودایز آلومینیوم
فهرست