ساختار لایه ی آنودایز آلومینیوم

محققین در سال 1932 بیان کردند که لایه ی آلومینای ایجاد شده از دو اکسید مجزا تشکیل شده است که به طور مختصر در زیر آورده شده اند.

لایه آندی سد شونده

لایه آندی سد شونده، لایه داخلی نازک، متراکم، فشرده و دی الکتریک است. الکترولیت های مورد استفاده در تشکیل این لایه اسید بوریک ، آمونیوم بورات ، آمونیوم تارتارات ومحلول های آبی فسفات ، مانند محلول تترابورات در اتیلن گلیکول ، پرکلریک اسید با اتانول و الکترولیت های آلی مانند اسید سیتریک، اسید مالیک ، اسید سوکسینیک و اسید گلیکول هستند.

لایه اکسیدی متخلخل

لایه اکسیدی متخلخل در الکترولیت های اسیدی قوی مانند محلول های اسید سولفوریک ، اسید اگزالیک، اسید فسفریک و اسیدهای آلی با نمک سزیم یا مخلوط اسید اگزالیک ، تنگستات سدیم، فسفریک و اسیدهای هیپو فسفو نیز تشکیل می شود.

ساختار کریستالی لایه اکسیدی

آلومیناهای آندی گزارش شده در تحقیقات محققان حاکی از آن است که هر دو ساختار کریرستالی و آمورف مشاهده شده است. اکثر آلومیناهای آندی یک ساختار آمورف با نظم بلوری کوتاه دامنه دارند که به جهت گیری چهاروجهی و هشت وجهی یون های آلومینیوم مربوط می شود‌. بر اساس دیدگاه حاضر، اکسیدهای آلومینیوم به صورت واحدهای مولکولی Al4O6 با آرایش فشرده قرار می گیرند. ورقه های این مجموعه به صورت مناسبی در مکان های هشت وجهی و چهاروجهی توسط یون آلومینیوم روی هم انباشته می‌شوند. فیلم های آلومینای آمورف در بیشتر الکترولیت های اسیدی تشکیل می‌شود، به جز مواردی که در اسید کرومیک آندایز می‌شوند و دارای مقدار کمی از آلومینای گاما خواهد بود. براساس تحقیقات و آزمایشات کوبایاشی و شیمیزو لایه های آندایز شده در دمای بالا عموما دارای کریستال‌های با آلومینا با فاز گاما و اندازه کریستالیت 0.2 نانومتر می باشند.

لایه اکسید آلومینیوم آندی، آمورف یا آمورف همراه با شکل های کریستالی گاما آلومینا است. مشاهدات اخیر نشانگر آن است که در فیلم آندی، کریستال آلومینیوم وجود ندارد و کریستالیزه شدن آلومینیوم بعلت القای تشعشع باریکه الکترونی نمونه در میکروسکوپ الکترونی روبشی یا کریستالیزه شدن در لایه داخلی عاری از انیون دیواره های سلول است. مقدار کریستالیزه شدن فیلم آندایز شده در الکترولیت های مختلف با افزایش بار انیون های نفوذی و H2O/OH درفیلم کاهش می یابد. مقدار کریستالیزه شدن در الکترولیت های مختلف به ترتیب زیر افزایش می یابد.

H2SO4<C2H2O4<H3PO4<H2CrO4

لایه های تشکیل دهنده لایه اکسید آندی
لایه های تشکیل دهنده لایه اکسید آندی
1) لایه ی اکسیدی متخلخل 2) لایه ی سدی

جهت مشاوره و راه اندازی خطوط آنودایزینگ برای قطعات آلومینیومی و همچنین انتخاب محلول مناسب برای آنودایزینگ با ما تماس بگیرید.

حالت های آندایزینگ و نمودار جریان بر حسب زمان
محلول های آندایزینگ
فهرست